Otvoreni DQM seminari

U Istraživačkom centru DQM i na lokaciji organizacija korisnika do sada je realizovano 136 seminara i škola koji su omogućili korisnicima da steknu nova znanja. Na taj način Istraživački centar DQM pomaže povećanju kvalifikacije i kompetentnosti personala i, u skladu s tim, povećanju konkurentnosti čitavih organizacija.

Program profesionalne sertifikacije u okviru otvorenih DQM seminara obuhvata sticanje najnovijih znanja iz oblasti: menadžmenta kvalitetom, menadžmenta zaštitom životne sredine, menadžmenta profesionalnim sigurnošću i zaštitom na radu, internih provera, metoda za analizu vrsta, uzroka, posledica i kritičnosti neusaglašenosti i dr.

Realizovani su, pored ostalog, sledeći otvoreni DQM seminari:

  • Motivacija rukovodne strukture organizacije za preuređenje poslovanja na osnovu kvaliteta.
  • Zahtevi i komentari međunarodnog standarda ISO 9001.
  • Zahtevi i komentari međunarodnog standarda ISO 14001.
  • Integracija sistema menadžmenta kvalitetom, ekološkog menadžmenta i menadžmenta sigurnošću i zdravljem na radu.
  • Interne provere prema standardu ISO 19011.
  • Interne provere integrisanog sistema menadžmenta.
  • Unapređenje kvaliteta u akreditovanim laboratorijama.
  • Primena metode FMECA u praksi.
  • Strategija Kaizen.