Međunarodni časopis

Međunarodni naučni časopis "Communications in Dependability and Quality Management" je jedini naučni časopis iz oblasti efektivnosti i kvaliteta tehničkih sistema i proizvoda koji izlazi u Srbiji (poslednjih godina - kvartalno). Istovremeno, to je jedan od retkih časopis takve vrste u Svetu. Časopis, u izdanju Istraživačkog centtra DQM, od 1998. godine izlazi na engleskom jeziku. Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Ljubiša Papić. Ovaj interdisciplinarni naučni časopis objavljuje originalne radove teorijskog i praktičnog karaktera u područjima efektivnosti i kvaliteta i graničnim područjima. Časopis objavljuje radove sa rezultatima naučnih istraživanja i primenama najvišeg nivoa namenjene unapređenju: projektovanja, proizvodnja i korišćenja (uključujući održavanje) savremenih složenih tehničkih sistema i proizvoda.

Područje Dependability Management u časopisu obuhvata: efektivnost sistema, inženjerstvo pouzdanosti, inženjerstvo održavanja, inženjerstvo sigurnosti, metode analize otkaza (FMECA, FTA, ETA), kontrolu stanja i dijagnostiku otkaza, integralnu logističku podršku, konkurentno inženjerstvo, inženjerstvo životnog ciklusa, ispitivanja, upravljanje rizikom, TPM, RCM, ljudski faktor i dr.

Područje Quality Management u časopisu obuhvata: menadžment kvalitetom, integrisani sistem menadžmenta, TQM, statističke metode unapređenja kvaliteta, kontrolu kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta, simulaciju, automatizaciju postupaka upravljanja kvalitetom, QFD, Brainstorming, Benčmarking, BSC, Ekonomičnu proizvodnju (Lean Production), Kaizen, Ekologiju, koncepciju Tačno na vreme i dr.

U periodu od 1998. do 2012 godine (zaključno sa brojem 1 u 2012) izdato je 43 broja časopisa sa ukupno 376 radova, najeminentnijih autora iz Sveta, kao što su: I. Ushakov (SAD), D, Verma (SAD), C. Smith (Engleska), A. Mehrez (Izrael), D. Golenko Ginzburg (Izrael), Yu. Adler (Rusija), J. Aronov (Rusija), J. Knežević (Engleska), V. Voropaev (Rusija), M. Khan (Engleska), B. Blanchard (SAD), R. Butler (SAD), M. Vukobratović (Srbija), A. Verma (Indija), P. K. Kapur (Indija), H. Pham (SAD), A. Carrion (Španija), S. San Matias (Španija), B. Dhillon (Kanada) i dr.

Međunarodni časopis "Communications in Dependability and Quality Management" omogućuje da naučnici i specijalisti saopšte rezultate svojih aktuelnih istraživanja, ali i da se informišu o najnovijim dostignućima u Svetu u predmetnim područjima, radi nihove primene u cilju obezbeđenja višeg stepena efektivnosti i kvaliteta i nižih troškova životnog ciklusa sistema i proizvoda.

Editorial Board Call for Papers Instructions to AuthorsCDQM, An Int. J.: The Journal Issues