Koorporativni DQM seminari

Po zahtevu organizacija, Istraživački centar DQM održava korporativne DQM seminare za zaposlene, kako na lokaciji organizacije korisnika, tako i u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru. Program takvih seminara se priprema uzimanjem u obzir specifičnosti posla organizacije i zahteva korisnika.

Prolazeći obuku po Programu profesionalne sertifikacije u okviru korporativnih DQM seminara slušaoci stiču najsavremenija znanja korisna u svakodnevnom poslu. Realizovani su, pored ostalog, sledeći korporativni DQM seminari:

 • Ciljevi kvaliteta i biznis plan organizacije.
 • Izgradnja sistema kvaliteta po zahtevima standarda ISO 9001:2008, kao osnova za integrisani sistem menadžmenta.
 • Održavanje i usavršavanje integrisanog sistema menadžmenta u organizaciji.
 • Prelazak na novu verziju međunarodnog standarda ISO 9001:2008.
 • Održavanje kompetentnosti internih proveravača integrisanog sistema menadžmenta.
 • Smanjenje gubitaka bez znatnijih ulaganja putem uvođenja sistema 5S.

Prednosti korporativnih DQM seminara

Održavanje korporativnih DQM seminara omogućuje organizaciji sledeće prednosti:

 • pripremanje programa obuke jedino za tu organizaciju,
 • prikladno vreme i mesto obuke,
 • znatno smanjenje troškova obuke i drugo.

Predavači

DQM seminare izvode predavači koji:

 • su renomirani profesori univerziteta u zemlji i inostranstvu, u predmetnom području,
 • imaju višegodišnje iskustvo u radu u oblasti sertifikacije personala,
 • imaju kvalifikaciju proveravača integrisanog sistema menadžmenta,
 • su profesori sa inostranih univerziteta i instituta, po pozivu.

Sertifikati

DQM seminari imaju različitu tematiku i odgovaraju stručnjacima svih privrednih i neprivrednih grana. Potvrdu uspešnog prolaska seminara predstavlja dobijanje odgovarajućeg sertifikata Instraživačkog centra DQM.