Kontinualno obrazovanje

Nove potrebe privrede. Organizacijama su uvek potrebni stručnjaci sa najvišim nivoom tehničkih sposobnosti. Potreba visoke specijalizacije stvara teškoću prilagođavanja tradicionalnog univerzitetskog obrazovanja i potreba privrede. Rešenje dolazi putem profesionalne ili lične sertifikacije.

Da bi se obezbedila planirana rezultativnost pripreme, uvođenja, održavanja i usavršavanja sistema menadžmenta kvalitetom, velika pažnja se posvećuje pripremanju i sertifikaciji personala u organizaciji. Opšta tendencija programa kontinualnog obrazovanja u oblasti menadžmenta kvalitetom može se formulisati u smislu kao "Neprekidno unapređenje kvaliteta".

Glavni zadatak postupaka sertifikacije (priprema, osposobljavanje, stručno usavršavanje, ocena) personala sastoji se u obezbeđenju podudarnosti kvalifikacionog nivoa rukovodilaca i specijalista organizacije sa zahtevima problema koji se rešavaju u oblasti kvaliteta.

Kao kriterijumi profesionalne korisnosti personala smatraju se:

 • stepen saglasnosti zaposlenog zahtevima određene vrste profesionalne aktivnosti,
 • osobine (narav) ličnosti.

Za pripremu personala organizacije predviđaju se sledeće vrste obuke:

 • početna stručna obuka zaposlenih, primljenih na posao i koji ranije nisu imali zanimanje,
 • osposobljavanje zaposlenih za drugo zanimanje,
 • stručno usavršavanje radnika,
 • stručno usavršavanje rukovodilaca i specijalista.

Koncepcije, planovi i programi obuke stvaraju se u zavisnosti od obima i zadataka (strategije) organizacije. Tako, velike organizacije obično formiraju svoju koncepciju, planove i programe obuke. Pri tome, seminari koje izvodi sama organizacija često se dopunjavaju spoljašnjom obukom. Male i srednje organizacije pretežno koriste pomoć specijalizovanih organizacija za izvođenje kontinualnog obrazovanja.

Postoji niz obrazovnih i konsultantskih organizacija koje nude svoje usluge u oblasti sertifikacije personala - kako domaćih tako i stranih. Pri odlučivanju kome dati prednost, treba poći od cilja sertifikacije (obuke).

Ako organizacija želi, kao konačan rezultat, ne samo da stvori, nego i da sertifikuje, održava i usavršava sistem menadžmenta kvalitetom, korisno je obratiti se organizaciji koja je neposredno povezana sa sertifikacionim telom. Takođe, mogu se koristiti usluge drugih istraživačkih i nastavnih centara na osnovu konkursa ili preporuke, prema kriterijumu visokog ugleda stečenog radom u proteklom periodu.

Praksa pripreme, uvođenja i provere sistema menadžmenta kvalitetom pokazuje da je za rezultativno funkcionisanje sistema, organizacija srednje veličine korisno da ima bar nekoliko specijalista koji su prošli obuku (na seminarima ili školama kvaliteta) i stekli sertifikat menadžera za kvalitet i nekoliko sertifikovanih specijalista obučenih na seminarima za interne proveravače.

Kao primer efektivnog sistema obuke, može se navesti plan i program kontinualnog obrazovanja i sertifikacije personala, putem svojih seminara, škola i konferencija, koje predlaže Odeljenje za kontinualno obrazovanje u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru.

Pofesionalna sertifikacija u Istraživačkom centru DQM

Procesi rada u oblasti unapređenja kvaliteta stalno zahtevaju nova znanja. Sistem profesionalne sertifikacije personala u Odeljenju za kontinualno obrazovanje u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru pruža mogućnost samoorganizovanja korisnika, uštede u vremenu i novcu i predstavlja adekvatno rešenje za neprekidno unapređenje kvaliteta u organizacijama.

Profesionalna sertifikacija, poslovna sertifikacija ili profesionalno imenovanje koje se često jednostavno naziva SERTIFIKACIJA ili KVALIFIKACIJA je određeno imenovanje koje stiče određeno lice putem koga se obezbeđuje da je ono osposobljeno da obavlja određeni posao ili izvršava određeni zadatak.

Šta omogućuje DQM profesionalna sertifikacija? Profesionalna sertifikacija u Istraživačkom centru DQM omogućuje:

 • poboljšavanje mogućnosti za profesionalnu karijeru u budućnosti,
 • postizanje prednosti putem kompetentnosti i potencijalno veće plate,
 • dokazivanje posvećenosti i znanja u području kvaliteta,
 • položaj vodećeg stručnjaka zahvaljujući karijerom podsticanoj sertifikaciji.

Kako sertifikovati personal? Profesionalna sertifikacija personala se zasniva na iskustvima i veštinama stečenim u radu u struci i znanjima stečenim putem kontinualnog obrazovanja u Istraživačkom centru DQM:

PROFESIONALNO ISKUSTVO + ZNANJE.

Potrebno profesionalno iskustvo:

 • radno iskustvo od jedne ili više godina ili
 • prethodni DQM sertifikat ili
 • diploma o institucionalnom obrazovanju.

Potrebno znanje:

 • DQM sertifikat nije fakultetska diploma.
 • Sertifikaciju treba periodično obnavljati, putem slušanja nastave po aktuelnom programu u okviru kontinualnog obrazovanja i putem dokazivanja u praktičnoj delatnosti u oblasti unapređenja kvaliteta.

Veza nauke i prakse. Rezultati naučnih istraživanja se sve više prenose u programe kontinualnog obrazovanja zaposlenih i u sistem profesionalne sertifikacije personala u organizacijama. Veliki značaj obrazovanja za kvalitet za povišenje rezultativnosti i efektivnosti organizacija u Srbiji ima sistem profesionalne sertifikacije personala u Odeljenju za kontinualno obrazovanje u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru. U Istraživačkom centru DQM je do sada obučeno preko 3.200 slušalaca iz privrednih i drugih organizaija u okviru preko 130 realizovanih različitih vrsta seminara i škola:

 • informativnih seminara,
 • instruktivnih seminara,
 • praktičnih seminara,
 • tematskih seminara,
 • stalne Međunarodne DQM škole menadžmenta kvalitetom pod naslovom "Neprekidno unapređenje kvaliteta, Efektivno školovanje menadžera za kvalitet", koja se održava svake školske godine u dva ciklusa (jesenji i prolećni).

Otvoreni i korporativni programi. Organizovanje i izvođenje otvorenih i korporativnih DQM seminara predstavlja važnu delatnost Istraživačkog centra DQM, kao značajnog partnera mnogim srpskim organizacijama u oblasti profesionalne sertifikacije personala. Profesionalna sertifikacija personala u Istraživačkom centru DQM vrši se u otvorenom i korporativnom formatu. U otvorenim programima učestvuju predstavnici (slušaoci) iz raznih organizacija, što stvara ambijent maksimalno blizak realnim radnim uslovima. Korporativni programi, sa 100% orijentacijom ka problemima korisnika, posebno se pripremaju prema njihovim zahtevima, potrebama i ciljevima.

Mesto i vreme održavanja. DQM seminari se održavaju u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru, ali i u organizacijama korisnicima usluga kontinualnog obrazovanja na njihov zahtev.