Smanjenje gubitaka u organizaciji Bez znatnijih ulaganja putem uvođenja sistema 5s

Seminar 6

ŠTA JE SISTEM 5S?

Pre svega, to je odlučnost da se pravilno organizuje radno mesto i da se održava njegova čistoća, poštuju standardna pravila i održava disciplina koja je potrebna da bi se efektivno radilo. Naziv sistema 5S potiče od pet japanskih reči, koje na engleskom jeziku počinju sa S: razvrstavanje (Sort), racionalan razmeštaj (Stabilize), održavanje čistoće (Shine), tipizacija pravila (Standardize), odgovornost i disciplina (Sustain). Ovaj jeftin i jednostavan sistem se može koristiti u bilo kojoj oblasti, od radnih mesta u proizvodnji do radnih mesta zaposlenih u trgovinskim predstavništvima. On omogućuje povišenje efektivnosti i poboljšanje unutrašnje klime u organizaciji. Sistem 5S direktno smanjuje suvišne pokrete, a indirektno - ostale vrste gubitaka u organizaciji.

CILJ SEMINARA

U program seminara su uključene teme koje će pomoći da se bolje razume šta će doprineti povišenju efektivnosti i poboljšanju unutrašnje klime u organizaciji. Cilj seminara je da obezbedi povećanje fonda znanja za uređenje radnih mesta u pet koraka, zasnovanog na sistemu 5S koji treba da obezbedi prijatnije radno mesto, u skladu sa sledećim ciljevima:

 • odsustvo (minimizacija) dodatnih podešavanja,
 • odsustvo (minimizacija) škarta,
 • odsustvo (minimizacija) otpada,
 • odsustvo (minimizacija) zastoja,
 • odsustvo (minimizacija) povreda na poslu,
 • odsustvo (minimizacija) visoke učestanosti otkaza,
 • odsustvo (minimizacija) reklamacija, prigovora, žalbi.
NAMENA SEMINARA

Seminar je namenjen za nivo rukovođenja i nivo izvršilaca u proizvodnoj organizacionoj celini i u administrativnoj organizacionoj celini. Seminar će biti koristan rukovodiocima i izvršiocima svih nivoa koji rešavaju probleme: smanjenja broja povreda i nesrećnih slučajeva na radu, povećanja produktivnosti posla, povišenja kvaliteta isporučenih proizvoda, smanjenja zaliha u magacinima, promene odnosa zaposlenih prema poslu.

PROGRAM SEMINARA
 • Otvaranje seminara i podela radnog materijala,
 • Proces 5S,
 • Pet etapa sistema 5S,
 • Metode uklanjanja nepotrebnih predmeta,
 • Crvena etiketa,
 • Definicija neprekidne standardizacije,
 • Rasprostranjena neslaganja sa uvođenjem sistema 5S,
 • Koristi od uvođenja sistema 5S,
 • Glavni pravci efektivne primena sistema 5S,
 • Primer iz prakse: Sistem 5S u preduzeću Kolubara Metal
 • Diskusija, pitanja, provera stečenog znanja, dodela sertifikata i zatvaranje seminara.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "Smanjenje gubitaka u organizaciji bez znatnijih ulaganja putem uvođenja sistema 5S".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument