Fmeca: Metodologija primene u praksi

Seminar 5

CILJ SEMINARA

Metoda FMECA (Analiza vrsta, posledica i kritičnosti otkaza - Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) predstavlja preventivni prilaz koji se koristi za sistematizaciju i shematsko prikazivanje uzroka, posledica i mogućih mera za otklanjanje otkrivenih kritičnih mesta. Pri tome se osnovna pažnja poklanja analizi procesa rada pri kojoj se, pred svakom njenom fazom, unapred nastoji da se odgovori na pitanja: "Kakvi poremećaji mogu nastati u toku procesa rada?", "Ko ih može izazvati?", "Šta će se dogoditi kada dođe do poremećaja?", "Kako se to može sprečiti?", "Koliko je važno sprečiti taj poremećaj?", "Ko će sprovesti donetu odluku?", "Kada će ona biti sprovedena?". Odgovore na ova pitanja najpre može da obezbedi iskustvo i znanje specijaliste. Seminar ima za cilj da obezbedi savremena znanja za preventivno sprečavanje pojave nedostataka, propusta i drugih neusaglašenosti proizvoda i tehnoloških rešenja procesa proizvodnje, što će doprineti sprečavanju gubitka reputacije preduzeća na tržištu.

NAMENA SEMINARA

Ukupnim potrebnim znanjima za primenu metode FMECA ne raspolaže samo jedna funkcija ili pojedinac u preduzeću. Ova činjenica nameće potrebu da se ocena projekta proizvoda ili procesa metodom FMECA vrši od strane jednog multidisciplinarnog tima specijalista iz preduzeća. Strukturu FMECA tima pri projektovanju proizvoda treba da čine: inženjer iz razvoja (koordinator), inženjer za projektovanje, inženjer za ispitivnaje, inženjer za pouzdanost, inženjer za sigurnost, inženjer za menadžment kvalitetom, inženjer za softwer, inženjer iz tehničke pripreme, inženjer iz proizvodnje, inženjer za logistiku, inženjer iz nabavke, inženjer iz prodaje. Seminar je namenjen učesnicima u timskom radu svih funkcija koje mogu da doprinesu efektivnijem nalaženju rešenja i utvrđivanju adekvatnih korektivnih mera, ukoliko se oceni da je projektovano rešenje neadekvatno.

PROGRAM SEMINARA

Dan 1

 1. Šta je FMECA?
 2. Zašto FMECA?
 3. Metoda FMECA i standardi ISO serije 9000.
 4. Osnovne koncepcije metode FMECA. FMECA rečnik.
 5. Metoda FMECA i životni ciklus proizvoda. Principi FMECA.
 6. Aktivnosti FMECA. FMECA tim.

Dan 2

 1. Opšta metodologija FMECA.
 2. Demonstracija praktičnih primera.
 3. Izrada test primera (priprema za polaganje ispita).
 4. Tok FMECA projekta.
 5. Veza metode FMECA i drugih metoda.
 6. Metoda FTA (Analiza stabla otkaza - Fault Tree Analysis).
 7. Metoda ETA (Analiza stabla događaja - Event Tree Analysis)
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "FMECA: Metodologija primene u praksi".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument