Metodologija razvoja biznis plana

Seminar 4

ŠTA IDE PRVO: CILJEVI ILI PLANOVI?

Međunarodni standard ISO 9000:2008 je definisao da ciljevi kvaliteta predstavljaju ono što se traži ili želi postići u vezi sa kvalitetom. U zavisnosti od misije organizacije (svrha poslovanja), ciljevi kvaliteta ne predstavljaju najviše poslovne ciljeve nego su najčešće deo strategijie za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Ciljevi kvaliteta doprinose povišenju konkurentnosti organizacije putem unapređenja procesa rada, povišenja kvaliteta proizvoda i negovanja uzajamno korisnih odnosa sa dobavljačima i korisnicima. Međunarodni standard ISO 9001:2008 zahteva da se planira sistem menadžmenta kvalitetom da bi se ispunili ciljevi u oblasti kvaliteta. Ovi planovi treba da uključe odgovornost vlasnika procesa za sprovođenje potrebnih aktivnosti. Pri planiranju treba da se analizira nivo kompetentnosti za valjano izvođenje aktivnosti. Ako potrebna kompetentnost ne postoji, u okviru plana ga treba obezbediti. Dakle, planirati je moguće isključivo pošto se utvrdi cilj.

CILJ SEMINARA

Biznis plan pomaže rukovodnoj strukturi da osmisli svoju strategiju, uporedi svoj entuzijazam sa stvarnošću i uvidi postojeća ograničenja. To omogućuje da se izbegnu takve potencijalno opasne greške, kao što su nedostatak kapitala za rad organizacije, negativan bilans gotovine novca, pogrešan izbor osoblja, nepravilan izbor lokacije organizacije i težnja ka tržištu koje realno nije potrebno. Seminar ima za cilj da pomogne rukovodnoj strukturi pri traženju takvih oblika i modela planiranja koji će joj omogućiti maksimalnu efektivnost i rezultativnost donetih odluka. Optimalnom varijantom donošenja takvih odluka u novim privrednim uslovima smatra se biznis plan.

NAMENA SEMINARA

U uslovima brzih promena u privredi, za rukovodnu strukturu je veoma važno da blagovremeno utvrđuje poslovne ciljeve i donosi valjane odluke. Pri tome je od neprocenjive koristi planiranje koje omogućuje analizu čitavog skupa budućih procesa rada. Seminar će biti koristan svakom rukovodiocu pri ostvarivanju određenih proizvodnih, marketinških, tehnoloških, finansijskih i kadrovskih ciljeva, kao i pri otkrivanju i otklanjanju propusta u upravljanju i neusaglašenosti u radu. Seminar je namenjen rukovodnoj strukturi organizacije koja treba da da konkretne odgovore na pitanja koja interesuju druge zainteresovane strane, a naročito:

 • Šta treba da investiram?
 • Šta ću na kraju dobiti?
 • Kakva je očekivana zarada?
 • Kada će se isplatiti troškovi?
 • Kakav je rizik?
PROGRAM SEMINARA
 1. Planiranje u organizaciji.
 2. Mesto biznis plana u sistemu planiranja.
 3. Biznis plan - osnova upravljanja organizacijom.
 4. Klasifikacija i struktura biznis projekata.
 5. Realizacija biznis plana.
 6. Potreba ovladavanja metodama razvoja biznis plana.
 7. Razvoj biznis plana.
 8. Zainteresovane strane.
 9. Tipične greške pri biznis planiranju.
 10. Metodologija razvoja biznis plana.
 11. Primer razvoja biznis plana u oblasti pružanja usluga.
 12. Brainstorming.
 13. SWOT analiza.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "Metodologija razvoja biznis plana".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument