Uloga i značaj predstavnika rukovodstva za kvalitet

Seminar 2

CILJ SEMINARA

Sisteme menadžmenta kvalitetom, ekološkog menadžmenta, a takođe sistem menadžmenta profesionalne sigurnosti i zaštite na radu treba povremeno ocenjivati u okviru internih provera. Interna provera predstavlja jedno od sredstava integrisanog sistema menadžmenta za monitoring i proveru rezultativnosti njegovog uvođenja i funkcionisanja. Rezultati internih provera integrisanog sistema menadžmenta pružaju informaciju za preispitivanje od strane rukovodstva organizacije, što omogućuje pripremu korektivnih mera i otkrivanje mogućnosti usavršavanja, kako posebnih procesa, tako i sistema u celini. Cilj izvođenja internih provera integrisanog sistema menadžmenta je ispitivanje da li je sistem:

  • saglasan utvrđenim zahtevima,
  • rezultativno uveden i održava se u radnom stanju.

Prema tome, objekat interne provere je čitav integrisani sistem menadžmenta, a ne rad konkretnih zaposlenih u organizaciji.

NAMENA SEMINARA

Da bi interne provere postigle postavljene ciljeve, njih treba da organizuje i izvodi osoblje koje poseduje odgovarajuću kvalifikaciju i lične osobine. Loše izvedena interna provera ne samo da može da dovede do neželjenih rezultata, nego može da nanese štetu integrisanom sistemu menadžmenta, dovede u pitanje poverenje u njega i da nepovoljno deluje na odnose unutar organizacije. Baš zato, seminar je namenjen stručnjacima i specijalistima, sa određenim iskustvom, u organizaciji za njihovo kontinualno usavršavanje i održavanje kompetentnosti kroz obuku, proveru stečenog znanja i sticanje sertifikata internog proveravača.

PROGRAM SEMINARA

Otvaranje seminara, podela radnog materijala i registracija učesnika.

  1. Zašto je potrebna interna provera?
  2. Mesto i značaj interne provere u integrisanom sistemu menadžmenta.
  3. Standardi u oblasti interne provere: SRPS ISO 19011:2003, SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005, SRPS OHSAS 18001:2008.
  4. Principi interne provere. Vrste internih provera. Menadžment programom internih provera. Kvalifikacija internih proveravača.
  5. Izrada anketnih listova (upitnika). Planiranje i priprema interne provere integrisanog sistema menadžmenta.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od publikacije predavanja pod naslovom "Uloga i značaj predstavnika rukovodstva za kvalitet".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 1 dan. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument