Poslovna strategija i metodologija šest sigma

Seminar 9

ŠTA JE POSLOVNA STRATEGIJA ŠEST SIGMA?

Poslovna strategija Šest sigma za unapređenje upravljanja kvalitetom poslovanja, danas predstavlja jedan od najznačajnijih savremenih pristupa kontinualnom unapređenju poslovanja. Strategija Šest sigma je zasnovana na učešću svih zaposlenih u procesima kontinualnog unapređenja, podršci menadžmenta, upravljanju znanjem i informacijama i disciplinovanoj primeni metodologije i metoda u toku sprovođenja strateški izabranih projekata. Na osnovu toga, može se reći da uspešna primena strategije i metodologije Šest sigma predstavlja preduslov za zadovoljenje potreba i očekivanja zainteresovanih strana i opstanak organizacija u okvirima konkurentskog globalnog tržišta.

CILJ SEMINARA

Pitanje koje se postavlja pred menadžment je: koje je trenutno stanje organizacije, šta su organizacioni ciljevi i šta organizacija želi da postigne? Jedan od glavnih ciljeva je da organizacija stalno bude ispred svoje konkurencije. Ova prednost se obično nalazi u oblasti osnovnog područja posla organizacije. Da bi prednost bila efektivna i stabilna ona mora biti: teška za kopiranje, jedinstvena, stabilna, superiorna u odnosu na konkurenciju, primenljiva na mnogobrojne i različite situacije.

Ciljevi prednosti organizacije se obično nalaze u oblastima:

  • niske cene, odnosno visoke vrednosti (Da li organizacija ostvaruje najviši nivo kvaliteta za određenu cenu proizvoda?),
  • inovativnih tehničkih rešenja (Da li su proizvodi i usluge koje organizacija pruža "prvi" na tržištu?),
  • liderstva u "intimnosti" sa korisnikom (Da li usluga koju organizacija pruža korisnicima zadovoljava i prevazilazi očekivanja korisnika?).
NAMENA SEMINARA

Proces unapređenja kvaliteta poslovanja je zasnovan na ogromnoj količini disciplinovanog napornog rada i ljudske kreativnosti. Ne postoje takve stvari kao što je uspeh preko noći. Put ka postizanju najvišeg nivoa kvaliteta i izvrsnosti počinje sa usvajanjem obaveze i posvećivanjem tim ciljevima najvišeg menadžmenta organizacije, kao i usvajanjem i radom svih zaposlenih, u timskom okruženju, na postizanju tih ciljeva. Pri tome se mora shvatiti da unapređenje kvaliteta poslovanja nije dodatak na ono čime se organizacija bavi, nego način na koji ona posluje. Seminar će biti koristan rukovodiocima i izvršiocima svih nivoa koji moraju biti obučeni za izvršavanje tog posla.

PROGRAM SEMINARA
  • Otvaranje seminara i podela radnog materijala.
  • Potreba za kontinualnim unapređenjem poslovanja.
  • Potreba i zahtevi za primenom procesa Šest sigma.
  • Sistemski pristup primeni strategije Šest sigma.
  • Zrelost primene strategije i metodologije Šest sigma.
  • Metodologija i strategija Šest sigma.
  • Diskusija, pitanja, provera stečenog znanja, dodela sertifikata i zatvaranje seminara.
PREDAVAČ NA SEMINARU

Predavač na seminaru je prof. dr Ljubiša Papić, direktor i osnivač Istraživačkog centra DQM iz Prijevora, redovni profesor Univerziteta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo (Menadžment kvalitetom, Efektivnost tehničkih sistema, Održavanje tehničkih sistema).

RADNI MATERIJAL ZA UČESNIKE SEMINARA

Svi učesnici seminara sa plaćenom kotizacijom dobiće radni materijal koji se sastoji od monografije pod naslovom "Poslovna strategija i metodologija Šest sigma".

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar se održava u Istraživačkom centru DQM u Prijevoru ili u organizaciji korisniku usluge obuke i traje od 9.00 do 17.00 časova, sa pauzom za ručak. Seminar traje 2 dana. Prijavljivanje učesnika je u toku. Broj mesta je ograničen na 20.

Preuzmite dokument